นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อินเตอร์ดาต้า รีคัฟเวอรี จำกัด มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและบุคคลที่ดกี่ยวข้องกับบริษัทฯซึ่งได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้าและบุคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯมีความตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว มีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงานที่รัดกุมอีกทั้งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต ดังนั้น บริษัทจึงจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล การทำลายข้อมูลอีกทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 

1 . วิธีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(1.1) บริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1.1.1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง

ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยตรง เช่น

• เมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล ให้ความเห็น หรือคำติชมแก่บิรษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือวาจา ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โทรศัพท์ อีเมล ไปรษณีย์ การพบปะกันโดยตรง หรือโดยวิธีการอื่นใด

• เมื่อท่านแสดงเจตนาเพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากบริษัทฯเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ หรือส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่มาให้แก่บริษัทฯ

• เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด งานอีเวนต์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามของบริษัทฯ เป็นต้น


(1.2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาโดยทางอ้อม

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกเช่น จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของท่าน หรือตัวแทน/บุคลากรของท่าน หรือแหล่งข้อมูลทางการค้า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง หรือได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าว

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯโดยตรงหรือโดยอ้อม ได้แก่

2.1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด, อายุ,

เพศ, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, รูปถ่าย, ลายมือชื่อ เป็นต้น

2.2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น สถานที่จัดส่งสินค้า, สถานที่จัดส่งใบแจ้งหนี้, หมายเลขโทรศัพท์, โทรสาร, อีเมล, Line ID และข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น

2.3) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้า เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทของลูกค้า (เช่น ชื่อ เลขทะเบียน สถานที่ตั้ง และช้อมูลการติดต่อ)

2.4) ข้อมูลที่มีความชื่นชอบของเจ้าของข้อมูล ในการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (Technical and Usage Data) เช่น การค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัท (Website Browsing) จากการใช้ Cookies หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์อื่นๆ ที่เจ้าของข้อมูลเข้าไปค้นหาข้อมูล เป็นต้น

2.5) ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น จำนวนเงิน, วงเงินสินเชื่อ, เงื่อนไขการชำระเงิน, เลขที่บัญชี, ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบสำคัญรับเงิน และใบหักบัญชีเงินฝาก เป็นต้น

2.6) ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนเป็นลูกค้ากับบริษัทฯ หรือในการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหนังสือรับรองบริษัท, สำเนาภพ.09/20, แผนที่ เป็นต้น

2.7) ข้อมูลอื่นๆ เช่น บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด CCTV เป็นต้น

 

3. วัตถุประสงค์ในนการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

            บริษัทฯทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมและ/หรือ ใช้บริการกับบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เจ้าของข้อมูล ได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1) การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริษัทฯ เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของเจ้าของข้อมูล การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบริษัทฯ การรับ-ส่งเอกสารติดต่อระหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริษัทฯ การทวงถามให้เจ้าของข้อมูลชำระหนี้ที่ค้างตามสัญญาสินเชื่อกับบริษัทฯ

3.2) การปฏิบัติตามกฏหมาย เช่น การป้องกันและตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรมที่นำไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฏหมาย การรายงานข้อมูลของเจ้าของข้อมูลต่อกรมสรรพากร การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน หรือ กรรมสรรพากร หรือ เมื่อได้รับหมายเรียกหมายอายัดจากหน่วยงานราชการ หรือ ศาล เป็นต้น

 

4 .บริษัทฯคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทิฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตราการป้องกันด้านการบริหาร จัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการ ป้องกันทางกายภาพ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากบริษัทใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มี อำนาจหรือโดยไม่ชอบ และบริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทมีหน้าที่ ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทกำหนดขึ้น

 

5. การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้า สะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์

 

6 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

ในการดำเนินธุรกิจ เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เช่น เพื่อใช้ในการ ขนส่งสินค้า ทั้งนี้ เราขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย

 

7. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

 

8. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.1 ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามหลังเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด หรือ ของให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามที่กฏหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาล
6.2 ท่านสามารถขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นบัจจุบันได้
6.3 ท่านสามารถขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

 

9.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้กฏหมาย โดยเราจะเปิดเผยนโยบายการให้ลูกค้าทราบ ผ่านเว็บไซต์ อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือรับการบริการจากทางเรา โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง

 

10.ข้อมูลการติดต่อบริษัท

หากเจ้าของข้อมูลต้องการติดต่อหรือมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อบริษัท ได้ดังช่องทางต่อไปนี้

10.1) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Data Protection Officer)
(Email: pairoj@idrlab.com)

10.2) สถานที่ทำการของบริษัท
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 4 อาคาร อินเตอร์ดาต้า รีคัฟเวอรี จำกัด ถนน บางนา-ตราด แขวง บางนาเหนือ
เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260ปรับปรุงล่าสุด เดือน พฤษภาคม 2565

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้