: รายการสัมภาษณ์จากสื่อต่างๆ
สัมภาษณ์ คุณวราณ สุวรรณโณ (คุณแอ่ว)
ช่างภาพมืออาชีพ แนวหน้าของประเทศไทย
by ช่างคุย ๒๑๕. ตอน Data Recovery
ข่าว CCTV อเมริกา
รายการสยามไทยอัพเดท
รีวิวการกู้ข้อมูลจากผู้ใช้งานจริง
By Natt Phanpinij

: สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR

หลากหลายเสียงความประทับใจ จากลูกค้าที่ได้มาใช้บริการกู้ข้อมูลจริงที่ IDR LAB

สัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณสถาพร กาญจนะ (น้าหลิว) : Editor
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณขจร สุสิวงศ์ : รับเหมางานระบบทั่วไป
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณกานต์ ยงทรัพย์อนันต์ : เจ้าของธุรกิจ
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณยิ่งยศ เจริญสุพิพัฒน์ : ธุรกิจก่อสร้าง
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณกิตติศักดิ์ สังข์สมบูรณ์ : เจ้าหน้าที่ IT
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณลำพู กันเสนาะ : ศิลปินวาดภาพ
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณชุติมา ชัยสำเร็จ
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณนันท์นภัส มีเงิน : ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณเอกวิน สาธิตกิจ : ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนที่ดูแลด้าน ISO
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณวรุตม์ ปิยะทัต : พนักงาน IT บริษัทเอกชน
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
สุทธิพงษ์ ฮะบางแขม : ธุรกิจบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณพรรณพิมล วัฒนภราดร : ผู้สื่อข่าวกีฬา สยาม สปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณนครินทร์ อทิสวรธนา : รับเหมาก่อสร้าง
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณอัญพัชญ์ เสนีย์อมรภัทร
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณปราณี ฉิมหัวร้อง : พนักงานบริษัทเอกชน
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณนริศ พิเชษฐพันธ์ : ช่างภาพ และอาจารย์สอน Graphic design
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณเสาวนีย์ เสนารัตน์ : นักวิจัยด้านเครื่องสำอางค์
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณสุธีราพร สุธรรมมา : Freelance
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณจุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ : ธุรกิจส่วนตัว (Global Tour Planner)
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณวัชรพล จันทะดวง : ทำงานด้านสื่อออนไลน์
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณอนุวัฒน์ สุขศรี : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณระบิล พรพัฒน์กุล : นักวิชาการ และนักประวัติศาสตร์
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณอิสระ เกียรติบุตร : นักบัญชี
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณธีรภัทร : พนักงานขาย
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณภุชงค์ บางเลี้ยง : นักดนตรี
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณศรัณย์ สุจันทรา : เจ้าของบริษัท
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณปริญ กิจวิวัฒนการ : วิศวกร
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณจักริน ประดิษฐ์ทรัพย์ : ทำงานด้านสื่อบันเทิง 
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณปัณณวิช ขอทวีวัฒนา

สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
ศุภัชฌา ธนสมบัติกุล : นิสิตชั้นปี 4 คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ

สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
ปาณัท สินาคมมาศ : ช่างภาพอิสระ
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
ศิระ นาคะนุภาพ : ผู้บริหารบริษัทดีซายน์ ฟรายเดย์ จำกัด
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณเอกพล เตชสิริมาศ
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณธิษณ์ ฐิติวิริยะชัย
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณไสว โลจนะศุภฤกษ์ : วิศวกรด้านสิ่งแวดล้อมและอดีตผอ.กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณวิไลพร แขกธูป : พนักงานบริษัท
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณศักดิ์ศรี บุญยรักษ์โยธิน : เจ้าหน้าที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TKPark
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณเพิ่มพงศ์ กิตติสถาพร : ช่างภาพ
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณฤทธิไกร นามเกษ : ช่างภาพ
Powered by MakeWebEasy.com